Pozdní registrace k DPH

Pozdní registrace k DPH

Došlo u vás k překročení obratu 1.000.000 Kč a z vaší strany bylo opomenuto podání registrace k DPH? Nevíte, co vás nyní čeká a jakým způsobem vás finanční správa potrestá? V tom případě vám jistě přijdou vhod následující informace, které vás osvětlí, co se stane v případě, nepodáte-li do 15 dnů od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém k překročení obratu došlo svou registraci příslušnému správci daně. 

Ten, kdo překročí obrat, se stává plátcem automaticky

Podnikatel, který v daném měsíci překročí obrat, se stává plátcem automaticky ze zákona. A to dokonce i přesto, nezaregistroval-li se u příslušného správce daně a nepodal ani daňové přiznání. Je na něj pohlíženo jakožto na plátce, což s sebou nese celou řadu rizik pro nezodpovědné podnikatele.

Daňový subjekt má povinnost uhradit pokutu

Daňový subjekt, který je z hlediska zákona již plátcem, má povinnost podat daňové přiznání. V případě, kdy tak neučiní, protože o své povinnosti neví, hrozí mu pokuta a povinnost tuto pokutu neprodleně zaplatit. Zpoždění, které trvá více jak 5 dní, pro vás znamená penále ve výši 0,05% stanovené daně a to za každý následující den zpoždění. Nejvýše se však může jednat o 5% ze stanovené daně. Pokud se pouze zpozdíte s podáním daňového přiznání, hrozí vám pokuta o polovinu nižší.

Neznalost zákona neomlouvá!

Praví se, že neznalost zákona neomlouvá. Ani v tomto případě tomu není jinak. Správce daně neakceptuje žádné důvody, které by vám bránili v tom, podat daňové přiznání a to včetně přihlášení se k DPH. Pokud tedy neznáte podmínky, za kterých se plátcem automaticky stáváte, nebylo by od věci si zopakovat trochu teorie, kterou posléze přenesete do praxe. Pokuty a částky, které hrozí dále za neplacení daných pokut, jsou mnohdy nesmyslně velké, tudíž je třeba těmto problémům předcházet a to nejen z ekonomického hlediska.

 

Zdroj: www.pixabay.com